โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH / EN / CN

ABOUT US

ชัยประดิษฐ์  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  มีประสบการณ์การแปรรูปไม้ทุกชนิด มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ  มีความ ชำนาญด้านการรักษาเนื้อไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ และไม้ที่มีคุณสมบัติกลายเป็นแป้งในเนื้อไม้ให้เปลี่ยนโครงสร้างภายในเนื้อไม้มีความแข็งกรอบ แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวน สำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ เราได้รับความไว้วางใจจากกรมวิชาการเกษตรให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทย การทำ IPPC (International Plant Protection Convention) ตามมาตรฐาน ISPM15 TH-0001 พาเลทไม้และผลิตภัฑ์ของเราจึงเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหารและทีมงานที่เข้มแข็ง บริษัทฯได้ฝ่าฟันทุกวิกฤตมาได้ด้วยความแข็งแกร่ง การนำไม้จากป่าปลูก และไม้เศรษฐกิจมาแปรรูป รับผิดชอบต่อชุมชน จึงพยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน และพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา บริษัทจึงเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ไม้ การแปรรูปไม้ การผลิตไม้ LVL ที่มีคุณลักษณ์ที่โดดเด่น โดยการผลิตไม้ LVL เราได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 และบริษัทคู่ค้าได้กระจายสินค้าออกไปทั่วโลก จนกลายเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้ใหม่ที่เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
“เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ จากไม้เศรษฐกิจและไม้จากป่าปลูก เพื่อการนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและชุมชน”

พันธกิจ
“บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์และคุณค่าสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน”